.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > زمستان 94 از صفحه 475 الی509
   
برنامه ها

  ویژه 12 بهمن  - 8 مگابايت

  نمايش : 307  -  دانلود : 316


مورخ 12/11/94 و به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی ره به میهن اسلامی استاد وحیدی مهر آیات 80 الی 82 سوری اسرا را به صورت ویژه تلاوت فرمودند....

  تاریخ 13 دی آیه 17 سوره رعد صفحه 251  - 10 مگابايت

  نمايش : 321  -  دانلود : 313


به مناسبت اقدام رژیم وهابی آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر آیه 17 سوره رعد صفحه 251 قرائت شد. در ابتدای جلسه نیز بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر قرائت شد....

  صفحه 491  - 6 مگابايت

  نمايش : 375  -  دانلود : 312


مورخ 94/11/11 سوره مبارکه زخرف آیات 23 تا 33 به مدت 6/28 دقیقه ...

  صفحه 475  - 5 مگابايت

  نمايش : 338  -  دانلود : 311


مورخ 94/10/01 سوره مبارکه غافر آیات 67 تا 77 به مدت 7/22 دقیقه...

  صفحه 505  - 6 مگابايت

  نمايش : 275  -  دانلود : 311


مورخ 94/12/15 سوره مبارکه احقاف آیات 21 الی 28 به مدت 6/8 دقیقه...

  تلاوت ویژه پایان سال1394  - 11 مگابايت

  نمايش : 380  -  دانلود : 311


تلاوت ویژه پایان سال1394 در تاریخ 26 اسفند 94 شامل صوره های ضحی و شرح توسط استاد وحیدی مهر به مدت 11/30...

  صفحه 484  - 5 مگابايت

  نمايش : 362  -  دانلود : 306


مورخ 94/10/23 سوره مبارکه شوری آیات 11 تا 15 به مدت 5/39 دقیقه...

  صفحه 497  - 7 مگابايت

  نمايش : 316  -  دانلود : 304


مورخ 94/12/01 سوره مبارکه دخان آیات 19 تا 39 به مدت 7/08 دقیقه...

  صفحه 482  - 6 مگابايت

  نمايش : 309  -  دانلود : 304


مورخ 94/10/20 سوره مبارکه فصلت آیات 47 تا 54 به مدت 6/05 دقیقه...

  صفحه 499  - 6 مگابايت

  نمايش : 319  -  دانلود : 303


مورخ 94/12/04 سوره مبارکه جاثیه آیات 1 تا 13 به مدت 6/49 دقیقه...

  صفحه 486  - 7 مگابايت

  نمايش : 308  -  دانلود : 303


مورخ 94/10/29 سوره مبارکه شوری آیات 23 تا 31 به مدت 7/57 دقیقه...

  صفحه 477  - 5 مگابايت

  نمايش : 354  -  دانلود : 299


مورخ 94/10/06 سوره مبارکه فصلت آیات 1 تا 11 به مدت 5/35 دقیقه...

  صفحه 503  - 7 مگابايت

  نمايش : 269  -  دانلود : 292


مورخ 94/12/11 سوره مبارکه احقاف آیات 6 الی 14 به مدت دقیقه...

  صفحه 500  - 6 مگابايت

  نمايش : 272  -  دانلود : 292


مورخ 94/12/05 سوره مبارکه جاثیه آیات 14 تا 22 به مدت 6/26 دقیقه...

  صفحه 488  - 7 مگابايت

  نمايش : 357  -  دانلود : 270


مورخ 94/11/04 سوره مبارکه شوری آیات 45 تا 51 به مدت 7/23 دقیقه...

  صفحه 481  - 8 مگابايت

  نمايش : 363  -  دانلود : 269


مورخ 94/10/19 سوره مبارکه فصلت آیات 39 تا 46 به مدت 8/09 دقیقه...

  صفحه 489  - 6 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 283  -  دانلود : 265


مورخ 94/11/06 سوره مبارکه شوری آیات 52 و 53 و سوره مبارکه زخرف آیات 1 تا 10 به مدت 6/09 دقیقه ...

  صفحه 479  - 5 مگابايت

  نمايش : 308  -  دانلود : 265


مورخ 94/10/15 سوره مبارکه فصلت آیات 20 تا 29 به مدت دقیقه...

  صفحه 483  - 6 مگابايت

  نمايش : 306  -  دانلود : 265


مورخ 94/10/22 سوره مبارکه شوری آیات 1 تا 10 به مدت 6/29 دقیقه...

  ویژه سالروز ولادت حضرت زینب  - 5 مگابايت

  نمايش : 307  -  دانلود : 265


مورخ 25 بهمن 94 به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینت س آیاتی از سوری غافر تلاوت گردید....

  صفحه 492  - 5 مگابايت

  نمايش : 360  -  دانلود : 262


مورخ 94/11/14 سوره مبارکه زخرف آیات 34 تا 47 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 490  - 6 مگابايت

  نمايش : 342  -  دانلود : 261


مورخ 94/11/10 سوره مبارکه زخرف آیات 11 تا 22 به مدت 6/12 دقیقه ...

  صفحه 485  - 5 مگابايت

  نمايش : 305  -  دانلود : 260


مورخ 94/10/26 سوره مبارکه شوری آیات 16 تا 22 به مدت 4/57 دقیقه...

  صفحه 498  - 7 مگابايت

  نمايش : 273  -  دانلود : 259


مورخ 94/12/02 سوره مبارکه دخان آیات 40 تا 59 به مدت 7/10 دقیقه...

  صفحه 502  - 7 مگابايت

  نمايش : 299  -  دانلود : 257


مورخ 94/12/09 سوره مبارکه جاثیه آیات 33 تا 37 و سوره مبارکه احقاف آیات 1 الی 5 به مدت 7/37 دقیقه...

  تاریخ 9 دی صفحه 248  - 15 مگابايت

  نمايش : 303  -  دانلود : 256


به مناسبت روز 9 دی از صفحه 248 آیه 108 سوری حضرت یوسف قرائت و توضیحاتی در مورد بصیرت داده شد....

  صفحه 476  - 5 مگابايت

  نمايش : 295  -  دانلود : 256


مورخ 94/10/02 سوره مبارکه غافر آیات 78 تا 85 به مدت 5/49 دقیقه...

  صفحه 495  - 8 مگابايت

  نمايش : 299  -  دانلود : 255


مورخ 94/11/24 سوره مبارکه زخرف آیات 74 تا 89 به مدت 8/00 دقیقه...

  صفحه 480  - 11 مگابايت

  نمايش : 357  -  دانلود : 255


مورخ 94/10/16 سوره مبارکه فصلت آیات 30 تا 38 به مدت 11/39 دقیقه...

  صفحه 487  - 8 مگابايت

  نمايش : 309  -  دانلود : 253


مورخ 94/11/03 سوره مبارکه شوری آیات 32 تا 44 به مدت 8/06 دقیقه...

  صفحه 494  - 6 مگابايت

  نمايش : 285  -  دانلود : 251


مورخ 94/11/20 سوره مبارکه زخرف آیات 61 تا 73 به مدت 6/02 دقیقه...

  صفحه 509  - 3 مگابايت

  نمايش : 268  -  دانلود : 251


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 20 الی 29 به مدت 3/45 دقیقه...

  صفحه504  - 6 مگابايت

  نمايش : 267  -  دانلود : 249


مورخ 94/12/12 سوره مبارکه احقاف آیات 15 الی 20 به مدت دقیقه...

  صفحه 496  - 5 مگابايت

  نمايش : 283  -  دانلود : 249


مورخ 94/11/28 سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 18 به مدت 5/40 دقیقه...

  صفحه 506  - 6 مگابايت

  نمايش : 256  -  دانلود : 249


مورخ 94/12/16 سوره مبارکه احقاف آیات 29 الی 35 به مدت 7/01 دقیقه...

  صفحه 501  - 6 مگابايت

  نمايش : 324  -  دانلود : 247


مورخ 94/12/08 سوره مبارکه جاثیه آیات 23 تا 32 به مدت 6/40 دقیقه...

  صفحه 493  - 7 مگابايت

  نمايش : 291  -  دانلود : 243


مورخ 94/11/17 سوره مبارکه زخرف آیات 48 تا 60 به مدت 7/58 دقیقه...

  صفحه 507  - 5 مگابايت

  نمايش : 281  -  دانلود : 242


مورخ 94/12/18 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 1 الی 11 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 478  - 5 مگابايت

  نمايش : 310  -  دانلود : 239


مورخ 94/10/12 سوره مبارکه فصلت آیات 12 تا 20 به مدت 5/50 دقیقه...

  صفحه 508  - 5 مگابايت

  نمايش : 274  -  دانلود : 174


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 12 الی 19 به مدت 5/54 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927