.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > زمستان 94 از صفحه 475 الی509
   
برنامه ها

  تاریخ 13 دی آیه 17 سوره رعد صفحه 251  - 10 مگابايت

  نمايش : 336  -  دانلود : 361


به مناسبت اقدام رژیم وهابی آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر آیه 17 سوره رعد صفحه 251 قرائت شد. در ابتدای جلسه نیز بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر قرائت شد....

  صفحه 484  - 5 مگابايت

  نمايش : 386  -  دانلود : 361


مورخ 94/10/23 سوره مبارکه شوری آیات 11 تا 15 به مدت 5/39 دقیقه...

  ویژه 12 بهمن  - 8 مگابايت

  نمايش : 331  -  دانلود : 359


مورخ 12/11/94 و به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی ره به میهن اسلامی استاد وحیدی مهر آیات 80 الی 82 سوری اسرا را به صورت ویژه تلاوت فرمودند....

  تلاوت ویژه پایان سال1394  - 11 مگابايت

  نمايش : 405  -  دانلود : 355


تلاوت ویژه پایان سال1394 در تاریخ 26 اسفند 94 شامل صوره های ضحی و شرح توسط استاد وحیدی مهر به مدت 11/30...

  صفحه 491  - 6 مگابايت

  نمايش : 401  -  دانلود : 355


مورخ 94/11/11 سوره مبارکه زخرف آیات 23 تا 33 به مدت 6/28 دقیقه ...

  صفحه 505  - 6 مگابايت

  نمايش : 296  -  دانلود : 350


مورخ 94/12/15 سوره مبارکه احقاف آیات 21 الی 28 به مدت 6/8 دقیقه...

  صفحه 475  - 5 مگابايت

  نمايش : 360  -  دانلود : 348


مورخ 94/10/01 سوره مبارکه غافر آیات 67 تا 77 به مدت 7/22 دقیقه...

  صفحه 486  - 7 مگابايت

  نمايش : 328  -  دانلود : 346


مورخ 94/10/29 سوره مبارکه شوری آیات 23 تا 31 به مدت 7/57 دقیقه...

  صفحه 482  - 6 مگابايت

  نمايش : 325  -  دانلود : 345


مورخ 94/10/20 سوره مبارکه فصلت آیات 47 تا 54 به مدت 6/05 دقیقه...

  صفحه 499  - 6 مگابايت

  نمايش : 342  -  دانلود : 344


مورخ 94/12/04 سوره مبارکه جاثیه آیات 1 تا 13 به مدت 6/49 دقیقه...

  صفحه 497  - 7 مگابايت

  نمايش : 339  -  دانلود : 342


مورخ 94/12/01 سوره مبارکه دخان آیات 19 تا 39 به مدت 7/08 دقیقه...

  صفحه 477  - 5 مگابايت

  نمايش : 376  -  دانلود : 340


مورخ 94/10/06 سوره مبارکه فصلت آیات 1 تا 11 به مدت 5/35 دقیقه...

  صفحه 503  - 7 مگابايت

  نمايش : 284  -  دانلود : 337


مورخ 94/12/11 سوره مبارکه احقاف آیات 6 الی 14 به مدت دقیقه...

  صفحه 500  - 6 مگابايت

  نمايش : 290  -  دانلود : 334


مورخ 94/12/05 سوره مبارکه جاثیه آیات 14 تا 22 به مدت 6/26 دقیقه...

  صفحه 479  - 5 مگابايت

  نمايش : 327  -  دانلود : 305


مورخ 94/10/15 سوره مبارکه فصلت آیات 20 تا 29 به مدت دقیقه...

  صفحه 481  - 8 مگابايت

  نمايش : 389  -  دانلود : 304


مورخ 94/10/19 سوره مبارکه فصلت آیات 39 تا 46 به مدت 8/09 دقیقه...

  ویژه سالروز ولادت حضرت زینب  - 5 مگابايت

  نمايش : 329  -  دانلود : 303


مورخ 25 بهمن 94 به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینت س آیاتی از سوری غافر تلاوت گردید....

  صفحه 488  - 7 مگابايت

  نمايش : 380  -  دانلود : 301


مورخ 94/11/04 سوره مبارکه شوری آیات 45 تا 51 به مدت 7/23 دقیقه...

  صفحه 483  - 6 مگابايت

  نمايش : 322  -  دانلود : 301


مورخ 94/10/22 سوره مبارکه شوری آیات 1 تا 10 به مدت 6/29 دقیقه...

  صفحه 489  - 6 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 297  -  دانلود : 299


مورخ 94/11/06 سوره مبارکه شوری آیات 52 و 53 و سوره مبارکه زخرف آیات 1 تا 10 به مدت 6/09 دقیقه ...

  صفحه 490  - 6 مگابايت

  نمايش : 366  -  دانلود : 298


مورخ 94/11/10 سوره مبارکه زخرف آیات 11 تا 22 به مدت 6/12 دقیقه ...

  تاریخ 9 دی صفحه 248  - 15 مگابايت

  نمايش : 319  -  دانلود : 297


به مناسبت روز 9 دی از صفحه 248 آیه 108 سوری حضرت یوسف قرائت و توضیحاتی در مورد بصیرت داده شد....

  صفحه 485  - 5 مگابايت

  نمايش : 323  -  دانلود : 296


مورخ 94/10/26 سوره مبارکه شوری آیات 16 تا 22 به مدت 4/57 دقیقه...

  صفحه 492  - 5 مگابايت

  نمايش : 386  -  دانلود : 296


مورخ 94/11/14 سوره مبارکه زخرف آیات 34 تا 47 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 498  - 7 مگابايت

  نمايش : 291  -  دانلود : 294


مورخ 94/12/02 سوره مبارکه دخان آیات 40 تا 59 به مدت 7/10 دقیقه...

  صفحه 502  - 7 مگابايت

  نمايش : 320  -  دانلود : 294


مورخ 94/12/09 سوره مبارکه جاثیه آیات 33 تا 37 و سوره مبارکه احقاف آیات 1 الی 5 به مدت 7/37 دقیقه...

  صفحه 495  - 8 مگابايت

  نمايش : 314  -  دانلود : 293


مورخ 94/11/24 سوره مبارکه زخرف آیات 74 تا 89 به مدت 8/00 دقیقه...

  صفحه 480  - 11 مگابايت

  نمايش : 379  -  دانلود : 293


مورخ 94/10/16 سوره مبارکه فصلت آیات 30 تا 38 به مدت 11/39 دقیقه...

  صفحه 487  - 8 مگابايت

  نمايش : 328  -  دانلود : 290


مورخ 94/11/03 سوره مبارکه شوری آیات 32 تا 44 به مدت 8/06 دقیقه...

  صفحه 476  - 5 مگابايت

  نمايش : 311  -  دانلود : 288


مورخ 94/10/02 سوره مبارکه غافر آیات 78 تا 85 به مدت 5/49 دقیقه...

  صفحه504  - 6 مگابايت

  نمايش : 286  -  دانلود : 286


مورخ 94/12/12 سوره مبارکه احقاف آیات 15 الی 20 به مدت دقیقه...

  صفحه 506  - 6 مگابايت

  نمايش : 270  -  دانلود : 285


مورخ 94/12/16 سوره مبارکه احقاف آیات 29 الی 35 به مدت 7/01 دقیقه...

  صفحه 494  - 6 مگابايت

  نمايش : 303  -  دانلود : 285


مورخ 94/11/20 سوره مبارکه زخرف آیات 61 تا 73 به مدت 6/02 دقیقه...

  صفحه 509  - 3 مگابايت

  نمايش : 285  -  دانلود : 285


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 20 الی 29 به مدت 3/45 دقیقه...

  صفحه 501  - 6 مگابايت

  نمايش : 348  -  دانلود : 283


مورخ 94/12/08 سوره مبارکه جاثیه آیات 23 تا 32 به مدت 6/40 دقیقه...

  صفحه 496  - 5 مگابايت

  نمايش : 298  -  دانلود : 283


مورخ 94/11/28 سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 18 به مدت 5/40 دقیقه...

  صفحه 507  - 5 مگابايت

  نمايش : 297  -  دانلود : 276


مورخ 94/12/18 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 1 الی 11 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 493  - 7 مگابايت

  نمايش : 308  -  دانلود : 274


مورخ 94/11/17 سوره مبارکه زخرف آیات 48 تا 60 به مدت 7/58 دقیقه...

  صفحه 478  - 5 مگابايت

  نمايش : 331  -  دانلود : 274


مورخ 94/10/12 سوره مبارکه فصلت آیات 12 تا 20 به مدت 5/50 دقیقه...

  صفحه 508  - 5 مگابايت

  نمايش : 294  -  دانلود : 208


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 12 الی 19 به مدت 5/54 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927