.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > زمستان 94 از صفحه 475 الی509
   
برنامه ها

  تاریخ 13 دی آیه 17 سوره رعد صفحه 251  - 10 مگابايت

  نمايش : 246  -  دانلود : 169


به مناسبت اقدام رژیم وهابی آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر آیه 17 سوره رعد صفحه 251 قرائت شد. در ابتدای جلسه نیز بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر قرائت شد....

  صفحه 484  - 5 مگابايت

  نمايش : 264  -  دانلود : 168


مورخ 94/10/23 سوره مبارکه شوری آیات 11 تا 15 به مدت 5/39 دقیقه...

  صفحه 475  - 5 مگابايت

  نمايش : 237  -  دانلود : 166


مورخ 94/10/01 سوره مبارکه غافر آیات 67 تا 77 به مدت 7/22 دقیقه...

  صفحه 486  - 7 مگابايت

  نمايش : 243  -  دانلود : 164


مورخ 94/10/29 سوره مبارکه شوری آیات 23 تا 31 به مدت 7/57 دقیقه...

  تلاوت ویژه پایان سال1394  - 11 مگابايت

  نمايش : 263  -  دانلود : 163


تلاوت ویژه پایان سال1394 در تاریخ 26 اسفند 94 شامل صوره های ضحی و شرح توسط استاد وحیدی مهر به مدت 11/30...

  صفحه 491  - 6 مگابايت

  نمايش : 277  -  دانلود : 163


مورخ 94/11/11 سوره مبارکه زخرف آیات 23 تا 33 به مدت 6/28 دقیقه ...

  صفحه 482  - 6 مگابايت

  نمايش : 234  -  دانلود : 162


مورخ 94/10/20 سوره مبارکه فصلت آیات 47 تا 54 به مدت 6/05 دقیقه...

  صفحه 497  - 7 مگابايت

  نمايش : 211  -  دانلود : 160


مورخ 94/12/01 سوره مبارکه دخان آیات 19 تا 39 به مدت 7/08 دقیقه...

  ویژه 12 بهمن  - 8 مگابايت

  نمايش : 229  -  دانلود : 160


مورخ 12/11/94 و به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی ره به میهن اسلامی استاد وحیدی مهر آیات 80 الی 82 سوری اسرا را به صورت ویژه تلاوت فرمودند....

  صفحه 499  - 6 مگابايت

  نمايش : 225  -  دانلود : 159


مورخ 94/12/04 سوره مبارکه جاثیه آیات 1 تا 13 به مدت 6/49 دقیقه...

  صفحه 505  - 6 مگابايت

  نمايش : 195  -  دانلود : 159


مورخ 94/12/15 سوره مبارکه احقاف آیات 21 الی 28 به مدت 6/8 دقیقه...

  صفحه 477  - 5 مگابايت

  نمايش : 247  -  دانلود : 157


مورخ 94/10/06 سوره مبارکه فصلت آیات 1 تا 11 به مدت 5/35 دقیقه...

  صفحه 500  - 6 مگابايت

  نمايش : 191  -  دانلود : 155


مورخ 94/12/05 سوره مبارکه جاثیه آیات 14 تا 22 به مدت 6/26 دقیقه...

  صفحه 503  - 7 مگابايت

  نمايش : 188  -  دانلود : 151


مورخ 94/12/11 سوره مبارکه احقاف آیات 6 الی 14 به مدت دقیقه...

  صفحه 488  - 7 مگابايت

  نمايش : 254  -  دانلود : 146


مورخ 94/11/04 سوره مبارکه شوری آیات 45 تا 51 به مدت 7/23 دقیقه...

  صفحه 481  - 8 مگابايت

  نمايش : 266  -  دانلود : 143


مورخ 94/10/19 سوره مبارکه فصلت آیات 39 تا 46 به مدت 8/09 دقیقه...

  صفحه 483  - 6 مگابايت

  نمايش : 226  -  دانلود : 142


مورخ 94/10/22 سوره مبارکه شوری آیات 1 تا 10 به مدت 6/29 دقیقه...

  صفحه 479  - 5 مگابايت

  نمايش : 237  -  دانلود : 141


مورخ 94/10/15 سوره مبارکه فصلت آیات 20 تا 29 به مدت دقیقه...

  صفحه 485  - 5 مگابايت

  نمايش : 233  -  دانلود : 141


مورخ 94/10/26 سوره مبارکه شوری آیات 16 تا 22 به مدت 4/57 دقیقه...

  صفحه 476  - 5 مگابايت

  نمايش : 229  -  دانلود : 140


مورخ 94/10/02 سوره مبارکه غافر آیات 78 تا 85 به مدت 5/49 دقیقه...

  صفحه 490  - 6 مگابايت

  نمايش : 254  -  دانلود : 139


مورخ 94/11/10 سوره مبارکه زخرف آیات 11 تا 22 به مدت 6/12 دقیقه ...

  تاریخ 9 دی صفحه 248  - 15 مگابايت

  نمايش : 240  -  دانلود : 138


به مناسبت روز 9 دی از صفحه 248 آیه 108 سوری حضرت یوسف قرائت و توضیحاتی در مورد بصیرت داده شد....

  صفحه 489  - 6 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 226  -  دانلود : 138


مورخ 94/11/06 سوره مبارکه شوری آیات 52 و 53 و سوره مبارکه زخرف آیات 1 تا 10 به مدت 6/09 دقیقه ...

  صفحه 492  - 5 مگابايت

  نمايش : 262  -  دانلود : 138


مورخ 94/11/14 سوره مبارکه زخرف آیات 34 تا 47 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 495  - 8 مگابايت

  نمايش : 206  -  دانلود : 137


مورخ 94/11/24 سوره مبارکه زخرف آیات 74 تا 89 به مدت 8/00 دقیقه...

  ویژه سالروز ولادت حضرت زینب  - 5 مگابايت

  نمايش : 221  -  دانلود : 137


مورخ 25 بهمن 94 به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینت س آیاتی از سوری غافر تلاوت گردید....

  صفحه 480  - 11 مگابايت

  نمايش : 268  -  دانلود : 136


مورخ 94/10/16 سوره مبارکه فصلت آیات 30 تا 38 به مدت 11/39 دقیقه...

  صفحه 496  - 5 مگابايت

  نمايش : 204  -  دانلود : 135


مورخ 94/11/28 سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 18 به مدت 5/40 دقیقه...

  صفحه504  - 6 مگابايت

  نمايش : 194  -  دانلود : 135


مورخ 94/12/12 سوره مبارکه احقاف آیات 15 الی 20 به مدت دقیقه...

  صفحه 487  - 8 مگابايت

  نمايش : 231  -  دانلود : 135


مورخ 94/11/03 سوره مبارکه شوری آیات 32 تا 44 به مدت 8/06 دقیقه...

  صفحه 494  - 6 مگابايت

  نمايش : 212  -  دانلود : 134


مورخ 94/11/20 سوره مبارکه زخرف آیات 61 تا 73 به مدت 6/02 دقیقه...

  صفحه 498  - 7 مگابايت

  نمايش : 197  -  دانلود : 133


مورخ 94/12/02 سوره مبارکه دخان آیات 40 تا 59 به مدت 7/10 دقیقه...

  صفحه 502  - 7 مگابايت

  نمايش : 219  -  دانلود : 132


مورخ 94/12/09 سوره مبارکه جاثیه آیات 33 تا 37 و سوره مبارکه احقاف آیات 1 الی 5 به مدت 7/37 دقیقه...

  صفحه 501  - 6 مگابايت

  نمايش : 234  -  دانلود : 132


مورخ 94/12/08 سوره مبارکه جاثیه آیات 23 تا 32 به مدت 6/40 دقیقه...

  صفحه 509  - 3 مگابايت

  نمايش : 191  -  دانلود : 131


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 20 الی 29 به مدت 3/45 دقیقه...

  صفحه 506  - 6 مگابايت

  نمايش : 184  -  دانلود : 130


مورخ 94/12/16 سوره مبارکه احقاف آیات 29 الی 35 به مدت 7/01 دقیقه...

  صفحه 507  - 5 مگابايت

  نمايش : 204  -  دانلود : 130


مورخ 94/12/18 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 1 الی 11 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 493  - 7 مگابايت

  نمايش : 228  -  دانلود : 127


مورخ 94/11/17 سوره مبارکه زخرف آیات 48 تا 60 به مدت 7/58 دقیقه...

  صفحه 478  - 5 مگابايت

  نمايش : 219  -  دانلود : 126


مورخ 94/10/12 سوره مبارکه فصلت آیات 12 تا 20 به مدت 5/50 دقیقه...

  صفحه 508  - 5 مگابايت

  نمايش : 200  -  دانلود : 72


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 12 الی 19 به مدت 5/54 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927