.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > زمستان 94 از صفحه 475 الی509
   
برنامه ها

  تاریخ 13 دی آیه 17 سوره رعد صفحه 251  - 10 مگابايت

  نمايش : 300  -  دانلود : 256


به مناسبت اقدام رژیم وهابی آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر آیه 17 سوره رعد صفحه 251 قرائت شد. در ابتدای جلسه نیز بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر قرائت شد....

  ویژه 12 بهمن  - 8 مگابايت

  نمايش : 282  -  دانلود : 252


مورخ 12/11/94 و به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی ره به میهن اسلامی استاد وحیدی مهر آیات 80 الی 82 سوری اسرا را به صورت ویژه تلاوت فرمودند....

  صفحه 505  - 6 مگابايت

  نمايش : 253  -  دانلود : 251


مورخ 94/12/15 سوره مبارکه احقاف آیات 21 الی 28 به مدت 6/8 دقیقه...

  تلاوت ویژه پایان سال1394  - 11 مگابايت

  نمايش : 352  -  دانلود : 251


تلاوت ویژه پایان سال1394 در تاریخ 26 اسفند 94 شامل صوره های ضحی و شرح توسط استاد وحیدی مهر به مدت 11/30...

  صفحه 484  - 5 مگابايت

  نمايش : 332  -  دانلود : 250


مورخ 94/10/23 سوره مبارکه شوری آیات 11 تا 15 به مدت 5/39 دقیقه...

  صفحه 491  - 6 مگابايت

  نمايش : 348  -  دانلود : 250


مورخ 94/11/11 سوره مبارکه زخرف آیات 23 تا 33 به مدت 6/28 دقیقه ...

  صفحه 475  - 5 مگابايت

  نمايش : 315  -  دانلود : 248


مورخ 94/10/01 سوره مبارکه غافر آیات 67 تا 77 به مدت 7/22 دقیقه...

  صفحه 482  - 6 مگابايت

  نمايش : 286  -  دانلود : 245


مورخ 94/10/20 سوره مبارکه فصلت آیات 47 تا 54 به مدت 6/05 دقیقه...

  صفحه 499  - 6 مگابايت

  نمايش : 293  -  دانلود : 243


مورخ 94/12/04 سوره مبارکه جاثیه آیات 1 تا 13 به مدت 6/49 دقیقه...

  صفحه 497  - 7 مگابايت

  نمايش : 280  -  دانلود : 243


مورخ 94/12/01 سوره مبارکه دخان آیات 19 تا 39 به مدت 7/08 دقیقه...

  صفحه 486  - 7 مگابايت

  نمايش : 292  -  دانلود : 242


مورخ 94/10/29 سوره مبارکه شوری آیات 23 تا 31 به مدت 7/57 دقیقه...

  صفحه 503  - 7 مگابايت

  نمايش : 246  -  دانلود : 234


مورخ 94/12/11 سوره مبارکه احقاف آیات 6 الی 14 به مدت دقیقه...

  صفحه 500  - 6 مگابايت

  نمايش : 253  -  دانلود : 234


مورخ 94/12/05 سوره مبارکه جاثیه آیات 14 تا 22 به مدت 6/26 دقیقه...

  صفحه 477  - 5 مگابايت

  نمايش : 327  -  دانلود : 233


مورخ 94/10/06 سوره مبارکه فصلت آیات 1 تا 11 به مدت 5/35 دقیقه...

  صفحه 483  - 6 مگابايت

  نمايش : 284  -  دانلود : 215


مورخ 94/10/22 سوره مبارکه شوری آیات 1 تا 10 به مدت 6/29 دقیقه...

  صفحه 481  - 8 مگابايت

  نمايش : 338  -  دانلود : 212


مورخ 94/10/19 سوره مبارکه فصلت آیات 39 تا 46 به مدت 8/09 دقیقه...

  صفحه 479  - 5 مگابايت

  نمايش : 286  -  دانلود : 211


مورخ 94/10/15 سوره مبارکه فصلت آیات 20 تا 29 به مدت دقیقه...

  صفحه 488  - 7 مگابايت

  نمايش : 326  -  دانلود : 210


مورخ 94/11/04 سوره مبارکه شوری آیات 45 تا 51 به مدت 7/23 دقیقه...

  صفحه 489  - 6 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 270  -  دانلود : 208


مورخ 94/11/06 سوره مبارکه شوری آیات 52 و 53 و سوره مبارکه زخرف آیات 1 تا 10 به مدت 6/09 دقیقه ...

  صفحه 492  - 5 مگابايت

  نمايش : 329  -  دانلود : 207


مورخ 94/11/14 سوره مبارکه زخرف آیات 34 تا 47 به مدت 5/59 دقیقه...

  ویژه سالروز ولادت حضرت زینب  - 5 مگابايت

  نمايش : 283  -  دانلود : 207


مورخ 25 بهمن 94 به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینت س آیاتی از سوری غافر تلاوت گردید....

  تاریخ 9 دی صفحه 248  - 15 مگابايت

  نمايش : 287  -  دانلود : 205


به مناسبت روز 9 دی از صفحه 248 آیه 108 سوری حضرت یوسف قرائت و توضیحاتی در مورد بصیرت داده شد....

  صفحه 485  - 5 مگابايت

  نمايش : 284  -  دانلود : 204


مورخ 94/10/26 سوره مبارکه شوری آیات 16 تا 22 به مدت 4/57 دقیقه...

  صفحه 495  - 8 مگابايت

  نمايش : 265  -  دانلود : 204


مورخ 94/11/24 سوره مبارکه زخرف آیات 74 تا 89 به مدت 8/00 دقیقه...

  صفحه 490  - 6 مگابايت

  نمايش : 318  -  دانلود : 203


مورخ 94/11/10 سوره مبارکه زخرف آیات 11 تا 22 به مدت 6/12 دقیقه ...

  صفحه 480  - 11 مگابايت

  نمايش : 331  -  دانلود : 203


مورخ 94/10/16 سوره مبارکه فصلت آیات 30 تا 38 به مدت 11/39 دقیقه...

  صفحه 502  - 7 مگابايت

  نمايش : 277  -  دانلود : 202


مورخ 94/12/09 سوره مبارکه جاثیه آیات 33 تا 37 و سوره مبارکه احقاف آیات 1 الی 5 به مدت 7/37 دقیقه...

  صفحه 494  - 6 مگابايت

  نمايش : 265  -  دانلود : 199


مورخ 94/11/20 سوره مبارکه زخرف آیات 61 تا 73 به مدت 6/02 دقیقه...

  صفحه 487  - 8 مگابايت

  نمايش : 286  -  دانلود : 199


مورخ 94/11/03 سوره مبارکه شوری آیات 32 تا 44 به مدت 8/06 دقیقه...

  صفحه 476  - 5 مگابايت

  نمايش : 277  -  دانلود : 199


مورخ 94/10/02 سوره مبارکه غافر آیات 78 تا 85 به مدت 5/49 دقیقه...

  صفحه 498  - 7 مگابايت

  نمايش : 248  -  دانلود : 198


مورخ 94/12/02 سوره مبارکه دخان آیات 40 تا 59 به مدت 7/10 دقیقه...

  صفحه 509  - 3 مگابايت

  نمايش : 245  -  دانلود : 198


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 20 الی 29 به مدت 3/45 دقیقه...

  صفحه 506  - 6 مگابايت

  نمايش : 238  -  دانلود : 197


مورخ 94/12/16 سوره مبارکه احقاف آیات 29 الی 35 به مدت 7/01 دقیقه...

  صفحه 507  - 5 مگابايت

  نمايش : 261  -  دانلود : 195


مورخ 94/12/18 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 1 الی 11 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 496  - 5 مگابايت

  نمايش : 261  -  دانلود : 195


مورخ 94/11/28 سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 18 به مدت 5/40 دقیقه...

  صفحه504  - 6 مگابايت

  نمايش : 245  -  دانلود : 194


مورخ 94/12/12 سوره مبارکه احقاف آیات 15 الی 20 به مدت دقیقه...

  صفحه 501  - 6 مگابايت

  نمايش : 296  -  دانلود : 192


مورخ 94/12/08 سوره مبارکه جاثیه آیات 23 تا 32 به مدت 6/40 دقیقه...

  صفحه 493  - 7 مگابايت

  نمايش : 276  -  دانلود : 189


مورخ 94/11/17 سوره مبارکه زخرف آیات 48 تا 60 به مدت 7/58 دقیقه...

  صفحه 478  - 5 مگابايت

  نمايش : 286  -  دانلود : 187


مورخ 94/10/12 سوره مبارکه فصلت آیات 12 تا 20 به مدت 5/50 دقیقه...

  صفحه 508  - 5 مگابايت

  نمايش : 257  -  دانلود : 114


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 12 الی 19 به مدت 5/54 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927