.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > بهار و تابستان 95 از صفحه 510 الی 545
   
برنامه ها

  صفحه 538  - 5 مگابايت

  نمايش : 172  -  دانلود : 688


مورخ 95/06/10 سوره مبارکه حدید آیات 4 تا 11 به مدت 5/14 دقیقه...

  صفحه 541  - 4 مگابايت

  نمايش : 220  -  دانلود : 688


مورخ 95/06/16 سوره مبارکه حدید آیات 25 تا 29 به مدت 4/42 دقیقه...

  صفحه 527  - 9 مگابايت

  نمايش : 283  -  دانلود : 629


مورخ 95/03/26 سوره مبارکه نجم 27 - 44 به مدت 9/55 دقیقه...

  صفحه 515  - 6 مگابايت

  نمايش : 228  -  دانلود : 625


به مناسبت هفته دولت و روز کارمند امروز سوم شهریور آیاتی از سوره مبارکه حجرات به عنوان منشور اخلاقی کارکنان و استادان به صورت تحقیق قرائت شد. /مدت زمان 6/20 دقیقه...

  صفحه 528  - 6 مگابايت

  نمايش : 208  -  دانلود : 609


مورخ 95/04/26 سوره مبارکه نجم 45 - 62 و سوره مبارکه قمر آیات 1 تا 6 به مدت 6/39 دقیقه...

  صفحه 535  - 5 مگابايت

  نمايش : 148  -  دانلود : 599


مورخ 95/05/30 سوره واقعه 17 الی 50 به مدت 5/05 دقیقه...

  صفحه 531  - 7 مگابايت

  نمايش : 201  -  دانلود : 589


مورخ 95/05/05 سوره مبارکه قمر آیات 50 تا 55 و سوره مبارکه الرحمن آیات 1 الی 16 به مدت 7/43 دقیقه...

  صفحه 540  - 5 مگابايت

  نمايش : 219  -  دانلود : 583


مورخ 95/06/14 سوره مبارکه حدید آیات 19 تا 24 به مدت 5/39 دقیقه...

  صفحه 537  - 4 مگابايت

  نمايش : 153  -  دانلود : 578


مورخ 95/06/06 سوره مبارکه واقعه 77 الی 96 و سوره مبارکه حدید آیات 1 تا 3 به مدت 4/47 دقیقه...

  صفحه 536  - 4 مگابايت

  نمايش : 200  -  دانلود : 574


مورخ 95/06/02 سوره مبارکه واقعه 51 الی 76 به مدت 4/45 دقیقه...

  صفحه 531  - 3 مگابايت

  نمايش : 156  -  دانلود : 568


مورخ 95/05/06 سوره مبارکه قمر آیات 50 تا 55 و سوره مبارکه الرحمن آیات 1 الی 16 به مدت 3/37 دقیقه...

  صفحه 510  - 6 مگابايت

  نمايش : 357  -  دانلود : 565


مورخ 95/01/14 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 30 الی 38 به مدت 3/45 دقیقه...

  صفحه 525  - 4 مگابايت

  نمايش : 312  -  دانلود : 565


مورخ 95/03/11 سوره مبارکه طور 32 - 49 به مدت 4/40 دقیقه...

  صفحه 512  - 5 مگابايت

  نمايش : 295  -  دانلود : 563


مورخ 95/01/18 سوره مبارکه فتح آیات 10 الی 15 به مدت 6/13 دقیقه...

  صفحه 534  - 4 مگابايت

  نمايش : 209  -  دانلود : 559


مورخ 95/05/26 سوره الرحمن آیات 60 الی آخر و واقعه 1 الی 16 به مدت 4/26 دقیقه...

  صفحه 544  - 6 مگابايت

  نمايش : 159  -  دانلود : 556


مورخ 95/06/24 سوره مبارکه مجادله آیات 12 تا 21 به مدت 6/07 دقیقه...

  صفحه 526  - 6 مگابايت

  نمايش : 202  -  دانلود : 553


مورخ 95/04/22 سوره مبارکه نجم 1 - 26 به مدت 6/39 دقیقه...

  صفحه 513  - 7 مگابايت

  نمايش : 298  -  دانلود : 553


مورخ 95/01/22 سوره مبارکه فتح آیات 16 الی 23 به مدت 7/15 دقیقه...

  صفحه 533  - 8 مگابايت

  نمايش : 204  -  دانلود : 552


مورخ 95/05/19 سوره الرحمن آیات 40 الی به مدت 8/53 دقیقه...

  صفحه 529  - 5 مگابايت

  نمايش : 191  -  دانلود : 550


مورخ 95/04/29 سوره مبارکه قمر آیات 7 تا 27 به مدت 5/45 دقیقه...

  صفحه 523  - 5 مگابايت

  نمايش : 233  -  دانلود : 547


مورخ 95/03/08 سوره مبارکه ذاریات آیات 52 تا 60 و سوره مبارکه طور 1 - 14 به مدت 5/33 دقیقه...

  صفحه 533 و 534   - 7 مگابايت

  نمايش : 198  -  دانلود : 541


مورخ 95/05/23 سوره الرحمن آیات 60 الی آخر به مدت 7/30 دقیقه...

  صفحه 530  - 1 مگابايت

  نمايش : 133  -  دانلود : 541


متاسفانه فایل ضبط شده صفحه 530 خراب شده و قابل استفاده نبود . انشاءالله در فرصت مناسب دوباره ضبط خواهد شد...

  صفحه 542  - 5 مگابايت

  نمايش : 164  -  دانلود : 525


مورخ 95/06/20 سوره مبارکه مجادله آیات 1 تا 6 به مدت 5/04 دقیقه...

  صفحه 543  - 5 مگابايت

  نمايش : 159  -  دانلود : 525


مورخ 95/06/23 سوره مبارکه مجادله آیات 7 تا 11 به مدت 5/53 دقیقه...

  صفحه 539  - 5 مگابايت

  نمايش : 124  -  دانلود : 523


مورخ 95/06/13 سوره مبارکه حدید آیات 12 تا 18 به مدت 5/29 دقیقه...

  صفحه 545  - 6 مگابايت

  نمايش : 642  -  دانلود : 520


مورخ 95/06/31 سوره مبارکه مجادله آیه 22 و سوره مبارکه حشر آیات 1 تا 3 به مدت 6/07 دقیقه...

  صفحه 524  - 4 مگابايت

  نمايش : 313  -  دانلود : 519


مورخ 95/03/10 سوره مبارکه طور 15 - 31 به مدت 4/59 دقیقه...

   صفحه 514  - 5 مگابايت

  نمايش : 297  -  دانلود : 517


مورخ 95/01/24 سوره مبارکه فتح آیات 24 الی 28 به مدت 5/09 دقیقه...

  صفحه 516  - 10 مگابايت

  نمايش : 345  -  دانلود : 505


مورخ 95/01/28 سوره مبارکه حجرات آیات 5 تا 11 به مدت 10/18 دقیقه...

  صفحه 511  - 6 مگابايت

  نمايش : 360  -  دانلود : 502


مورخ 95/01/17 سوره مبارکه فتح آیات 1 الی 9 به مدت 6/09 دقیقه...

  صفحه 532  - 9 مگابايت

  نمايش : 151  -  دانلود : 500


مورخ 95/05/16 سوره الرحمن آیات 17 الی 40 به مدت 9/15 دقیقه...

  صفحه 521  - 7 مگابايت

  نمايش : 309  -  دانلود : 473


مورخ 95/02/29 سوره مبارکه ذاریات آیات 7 تا 30 به مدت 7/57 دقیقه...

  صفحه 518  - 7 مگابايت

  نمايش : 288  -  دانلود : 473


مورخ 95/02/11 سوره مبارکه ق آیات 1 تا 15 به مدت 7/51 دقیقه...

  صفحه 522  - 6 مگابايت

  نمايش : 250  -  دانلود : 469


مورخ 95/03/05 سوره مبارکه ذاریات آیات 31 تا 51 به مدت 6/57 دقیقه...

  صفحه 520  - 8 مگابايت

  نمايش : 324  -  دانلود : 468


مورخ 95/02/28 سوره مبارکه ق آیات 36 تا 45 و سوره مبارکه ذاریات آیات 1 تا 6 به مدت 8/32 دقیقه...

  صفحه 519  - 9 مگابايت

  نمايش : 266  -  دانلود : 468


مورخ 95/02/18 سوره مبارکه ق آیات 16 تا 35 به مدت 9/35 دقیقه...

  صفحه 517  - 10 مگابايت

  نمايش : 277  -  دانلود : 467


مورخ 95/02/07 سوره مبارکه حجرات آیات 12 تا 18 به مدت 10/28 دقیقه...

  صفحه 515  - 7 مگابايت

  نمايش : 283  -  دانلود : 390


مورخ 95/01/25 سوره مبارکه فتح آیات 29 الی آخر و سوره مبارکه حجرات آیات اول تا 4 به مدت 7/46 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927