بنظر شما کدام عامل در جذب و نگهداری دانشجو بیشتر مفید است؟

اعضای هیات علمی و نحوه تدریس آنها؟
کارکنان اداری و نحوه برخورد آنها؟
تجهیز و تکمیل آزمایشگاهها و کارگاهها و سایتها
توسعه امکانات رفاهی از قبییل سرویس، خوابگاه، غذا و ...؟

بازديدکنندگان آنلاين : 3
بازديدکنندگان امروز : 188
کل بازديدکنندگان : 1755490
بازديد کنندگان اين صفحه : 1216197